:: مراحل پذيرش مـــدد جویان ::

در مجتمع سالمندان و معلولین گلابچی پذيرش به دو صورت يارانه و آزاد انجام ميگيرد :

1) پذيرش يارانه :
            با داشتن معرفی از اداره پذيرش سازمان بهزيستی و همراه داشتن پرونده مددكاری به قسمت پذيرش مجتمع مراجعه می نمايند .سپس با تكميل فرم روانشناسی در قسمت روانشناسی و بررسی وضعيت مددجو توسط گروه روانشناسی و بررسی وضعيت جسمی مددجو توسط پزشك مركز در صورت داشتن شرايط و با تاييد پزشك و كميته پذيرش مددجو پذيرش ميگردد و به اداره پذيرش سازمان بهزيستی اعلام ميگردد .

2) پذيرش آزاد :
            با مراجعه مستقيم خانواده به قسمت پذيرش مركز و در دست داشتن دفترچه بيمه و شناسنامه مددجو و انجام تست روانشناسی و معاينات پزشكی ، واكسيناسيون شده با تاييد كميته پذيرش مركز جهت تنظيم قرارداد به قسمت اداری مراجعه و سپس به بهداری جهت بستری در خوابگاه مورد نظر معرفی ميگردد .