.: منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم :.

* فيلدهای ضــروری

* پسـت الكترونيكی شما :
* ايـميل مــورد نـظـر (To) :
* نام و نام خانوادگی شما :
* از شــهـر :
* مـوضــوع :
* متن نامه :

   

 آدرس :
   كاشان - فين بزرگ چشمه سفيد آب ، مجتمع توانبخشی و بهزيستی سالمندان و معلولين گلابچی كاشان (خيريه)

شماره های تماس : (کد کاشان - 031)
   روابـــط عـمــومـــی : 22 - 55309220
   مديريت آسايشگاه : 55309223
   شمـاره فـكس : 55309224