Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 12/09/1396

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


روز معلولین نه روز محدودیت ها

معلولیت اوج گرفتن از زمین محدود به سوی آسمان نامحدود است روز جهانی معلولان مبارک باد وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است پس من چرا خودم را باور نداشته باشم روزی یک معلول گفت خدایا شکرت که هر کس منو میبینه میگه خدارو شکر حداقل من اونارو یاد تو می اندازه بهترین هایت را از دست داده ای زیرا این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایت می سازد.
معلولیت یک سد راه نیست معلول پایان راه نیست بلکه مقصد راه است ولی از راه دیگر