Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 12/09/1396

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


امروز روزجهانی معلولین است و این قصه همچنان ادامه دارد

امروز روز جهانی معلولین است.

آیا تو هم معلولی؟ 
در خانواده ات فرد معلولی داری؟
آیا دوست معلولی داری؟
آیا همکلاسی تو در مدرسه یا دانشگاه معلول است؟
آیا همسایه تو معلول است؟
آیا همکار تو معلول است؟
آیا ممکن است در آیند ه معلول شوی؟
آیا ممکن است فرزند تو در آینده معلول شود؟
آیا ممکن است نوه تو در آینده معلول شود؟
باید این اتفاقات بیافتد تا تو بفهمی معلولیت یعنی چه؟
در غیر این صورت درک نمی کنی؟ 
فکر می کنی این اتفاقات برای دیگران است و تو مبرایی.
تا اینکه تصادف می کنی معلول می شوی.
تا اینکه بیماری می گیری معلولیت پیدا می کنی.
تا اینکه فرزندی بدنیا می آوری که معلول است.
تا اینکه …

امروزروز جهانی معلولین است.
معلولیت انگاری روز به روز در جامعه ما بیشتر می شود ولی شما کمتر ممکنه آنها را ببینید چرا که خیلی های آنها در خانه ها هستند . چرا؟
چرا روز به روز بیشتر می شوند؟
آیا شما تا بحال فرد معلولی را ندیده اید...
مگه میشه ندیده باشی
مگه میشه بچه نابینا ندیده باشی.
مگه میشه بچه کم توان ذهنی ندیده باشی. 
مگه میشه یک آدم ضایعه نخاعی ندیده باشی. 
مگه میشه یک آدم با دو عصا ندیده باشی. 
چرا دیده ولی فکر نمی کرده روزی گریبانگیرش شود چرا دیده فکر نمی کرده آنها هم شهروند این جامعه هستند چرا دیده ولی فکر نمی کرده …
 
امروز 12 آذر روز جهانی معلولین است
پس به فکرشان باش
او هم شهروند این جامعه است. می خواهد درمان داشته باشد.
می خواهد آموزش و پرورش مناسب خودش را داشته باشد.
می خواهد تحصیلات دانشگاهی داشته باشد
می خواهد شغل مناسبی داشته باشد.
می خواهد ازدواج کند ولی چه کسی جز مثل خودش او را قبول دارد 
می خواهد که ….

امروز 12 آذر روز جهانی معلولین است.
امیدوارم بتوانیم روز به روز در هر جایگاهی هستیم خواه به عنوان فرد معلول، خواه به عنوان خانواده فرد معلول و خواه به عنوان فردی که برای معلولین انجام وطیفه می کنیم و توفیق خدمت به آنان را داریم بتوانیم تحولی نوین و پویا بنیان گذاری کنیم و در این راه مبادا خسته شویم و سعی کنیم زنده بیاندیشیم، اگر بتوانیم در این راه حتی گامی کوچک برداریم کوتاهی نکنیم . شاید جامعه ما در پاره ای موارد هنوز به شیوه های کهنه عمل می نماید ، در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهد ولی ما می توانیم با کمی صبوری و دانش و آگاهی در جهت تغییرات نوین گام برداریم مطمئنا موفق خواهیم شد اگر ایمان لازمه را داشته باشیم.

 امروز روزجهانی معلولین است و این قصه همچنان ادامه دارد