Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 29/12/1396

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


سالمندان را در ایام عید تکریم بداریم

عید نوروز بهترین فرصت برای نوكردن یاد و خاطره گذشته هاست. ایامی كه مادران و پدران پیر خانه سالمندان را فراموش نكرده و در روز اول عید به دیدارشان برویم و با آنها تجدید پیمان كنیم؛ پیمان دوستی و تكریم. پیمان جبران گذشته ها و پیمان احترام به سالمندان و...

اما نكته ای كه وجود دارد آن است كه خانه سالمندان به معنای تبعیدگاه آنان نیست و فرزندان می بایست به طور مداوم به آنها سر زده و آنها را به بیرون از سرای سالمندان ببرند. بسیار خوب است كه اعضای خانواده در ایام نوروز سالمند خود را به خانه بیاورند و از او مراقبت كنند تا با این حمایت روانی، وضعیت روحی او را بهبود ببخشند ولی این حركت مثبت نباید تنها به روزهای تعطیل موكول شود و همه ایام سال خانواده ها باید پذیرای سالمندشان باشند. با این كار هم تكریم سالمندان حفظ شده است و هم انسجام میان اعضای خانواده بیشتر می شود.

و حرف آخر این که

 هرگز یادمان نرود كه:

 پیری تنها مختص پدربزرگ و مادربزرگ هایمان نبوده و خود نیز روزی سالمند و سالخورده می شویم.