Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 24/03/1397

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها


بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا

بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها

بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی

بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم

و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.

التماس دعا