Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 08/07/1397

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


در روز سالمند سالمندان را یار باشیم

قدم­ هايش را خسته بر مي­دارد، معلم بزرگ زندگي، درياي بي­كران تجربه!

گونه ­هايي كه روزگاري به رنگ سيب سرخ بود...

 اينك بي­ رنگ و پر چروك!

 دستان پر نشاط جواني كه بادام هاي پاي درخت را به سرعت جمع مي­ كرد....،

 اينك لرزان و پينه­ دار....؛

 چشماني پر فروغ و زيبا....

 و اينك نگاهي خيس كه ميهمان هميشگي اين چشم­ها هستند.....

از روزگار شكوفايي­ اش زياد گفته است ....

 و اينك نگاهش نگران است ....، 

نگران روزهاي تنهايي ­اش ...

 اما ...

دست­هاي چروكيده ­ات را مي ­بوسم .....

 و قلبم را خانه هميشگي ­ات مي­ كنم.....

                                                                                        امید زندگانیم ،                                                                                 

                                                                    مایه ی یمن وبرکت لحظه هایم ،

                                                                 ای که قصه های تلخ وشیرینتت...

                                                                            مونس تنهایی من است ،

                                                                                              عزیز دلم ،

                                                                          روزت هزاران بارمبارك.