Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 26/02/1399

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


خدایا چطور میتوان بهتر زندگی کرد؟

از خدا پرسیدم:
خدایا چطور میتوان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد: گذشته ات را
بدون هیچ تاسفی بپذیر،
با اعتماد زمان حالت را بگذران،
و بدون ترس برای آینده آماده شو!

ایمان را نگه دار و
ترس رابه گوشه ای انداز،
شک هایت را باور نکن
وهیچ گاه به باورهایت شک نکن...

زندگی شگفت انگیز است؛
فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید...