Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 26/02/1399

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


پــدر و مــادر

🌹 پــدر و مــادر 🌹

هماننده سوره ای از " قرآن " هستن
که هیچ کس نمیتواند مانندش را
برایت بیاورد...

قدر آئینه بدانید چو هست
نه در آنوقت که افتاد و شکست