Email : info@salmandan-golabchi.com
Tel : 0361 - 5309223
 تـاريـخ درج : 24/09/1399

 
 منـبــع :

 
 شمــاره خـبــــر :  -


شب یلدای بیماران و فقرا را بسازیم

شب شکست تاریکی، شب تولد روشنایی و گرمی، شب زنده داری و شب عید، تعابیر دیگر شب یلداست که در حافظه تاریخی و فرهنگی ما ثبت شده است. در شب شهد و شیرینی، خیلی ها هم هستند که مجبورند شب یلدا را روی تخت بیمارستان بگذرانند. هیچ جای دوری نمی رود اگر از بیماران تنها عیادت کنیم و شیرینی یلدا را هم با آنها قسمت کنیم، یا به نزدیک ترین مرکز نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست برویم و با بسته ای آجیل و شیرینی، یلدا را هم به آنها تبریک بگوییم. در گوشه و کنار شهر هم کم نیستند فقرا، کارتن خواب ها و نیازمندانی که به نان شب محتاجند. روا نیست در شب یلدا، انواع خوراکی ها را نوش جان کنیم، اما در چند قدمی ما خانواده ای گرسنه، به فکر شام شب باشد. می شود با کمی گشاده دستی و روی خوش، سهم کوچکی از خوراکی هایمان را با اقشار ضعیف جامعه قسمت کنیم تا شیرینی یلدا به کام همه شیرین باشد.