:: مشاركتـهای مــردمی ::

یكی از منابع مالی مجتمع مشاركتهای مردمی است كه حدود 65% هزینه های مجتمع با همیاری و همت افراد خیر، نیازهای اساسی غیر نقدی مانند: گوشت ، برنج ، روغن ، حبوبات و شوینده و ... را تامین می نمايند .ميوه و تره بار مورد نياز توسط ميدان ميوه وتره بار كاشان به صورت هفتگی تامین میشود . افرادی كه مايل به همياری با اين مركز ميباشند ميتوانند :

  واريز وجوه نقد به حسابهای مركز
  تامین وعدههای غذايی در طول هفته
  تامين پوشاك و البسه / پارچه در فصول مختلف
  ارسال نذورات و اعانات غيرنقدی ( گوشت ، حبوبات ، پروتئین ، شوینده و بهداشتی )
  همیاری درانجام تعمیرات مختلف
  قبول سرپرستی و هزینه های ماهانه یك یا تعدادی از مددجویان

  شماره حساب كمكهای نقدی :
حساب سپهر بانك صادرات   (شماره حساب :  0102505220003 )

شماره تماس جهت اهدا کمک های مردمی : 5309223 - 0361

لازم به ذكر است كلیه افراد و شركتهايی كه در امر مشاركت همیاری نمايند با ارسال ليست كمكهای آنها به اداره بهزیستی و تاييد آن به اداره دارايی از سرمايه مشمول ماليات خيرين كسر می گردد . 

واحد مشاركت صمیمانه دستان شما را در راه خدمت به اين قشر بی بضاعت می فشارد .